شادمانی

شادمانی همه چيز تغيير مي يابد و هيچ چيز حتي براي يك لحظه ثابت نمي ماند،اگر تو از اين نكته آگاه شوي، ميل و اشتياق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروكش مي كند و آنگاه آزاد و رها مي شوي. ناگهان احساس مي كني كاملا آزاد و …