شاخص های کلیدی عملکرد – KPI

شاخص های کلیدی عملکرد  KPI مقاله زیر اطلاعاتی را در مورد شاخص های کلیدی عملکرد KPI ارائه می نماید.با ما همراه باشید: یک شاخص کلیدی عملکرد قابل اندازه گیری است که نشان می دهد که چگونه یک شرکت به اهداف کلیدی کسب و کار رسیده است. سازمان ها از  (Key Performance Indictors …