شاخص های مهندسی مجدد ترکیبی

شاخص های مهندسی مجدد ترکیبی   شاخص ها اگر به درستی به کار گرفته شوند اطلاعات لازم در مورد پروژه را برای مدیران فراهم می کنند تا با استفاده از آن ها بتوانند ریسک های پروژه را تقلیل دهند،بنابراین منطقی است که به برخی از مراحل مهندسی مجدد که در …