شاخص عملکرد کلیدی (KPI)

شاخص عملکرد کلیدی (KPI)     تعریف شاخص KPI: یک ارزش قابل اندازه­ گیری است که نشان می­ دهد شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی کسب و کار خود دست پیدا می کند. سازمان ها از شاخص های عملکرد کلیدی در چندین سطح مختلف برای سنجش …