رهبری و مدار عصبی

رهبری و مدار عصبی رهبری و مدار عصبی مطلبی مهم در امز مدیریت می باشد که در متن زیر می توان به آن اشاره نمود: ♦ بخشهایی از یک مقاله جالب با عنوان” رهبری و مدار عصبی” از HBR ژانویه ۲۰۱۹ پيروان شما؛ آينه شما ♦ بخشي از سلول هاي …