سیستم پوكايوكه یا خطاناپذیری

سیستم پوكايوكه یا خطاناپذیری ابداع: شی جی يو شینگو پوكايوكه چیست؟ پوكايوكه توسط يک مهندس توليد ژاپنی به نام شی جی يو شينگو ابداع شد. ♦”پوكا ” در فارسی یعنی؛ (خطاهای غيرعمدی) ♦”يوكه” در فارسی یعنی؛ (پرهيز) نتيجه اينكه پوكايوكه سيستمی پیشگیرانه است كه از هدر رفتن انرژی، زمان و …