کاهش استفاده از آزبس

کاهش استفاده از آزبست متن زیر در مورد کاهش استفاده از آزبس مطالبی را ارائه می دهد:     رفع آلودگی استفاده از اب،بخار یا سایر موادی که ممکن است با مواد خطرناک یا سمی آلوده شده باشند برای تمیز کردن محیط یا تجهیزات می بایست جلوگیری گردد،دفع کلیه مواد …