سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی: سیستم های اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به افراد، مکان ها و هر جزء قابل تصوری از داخل و خارج سازمان را می توانند در خود ذخیره کنند. منظور از اطلاعات (information) داده هایی هستند که به شکل قابل فهم و قابل استفاده برای انسان ها درامده باشند. در …