سیستم مدیریت کیفیت را خود اجرا کنید

۱-اهدافی را که می خواهید به آنها برسید تعیین کنید . اهداف به صورت نمونه می توانند موارد زیر باشند : – کارایی و سود آوری بیشتر – تولید محصولات و خدماتی که بصورت سازگار نیازمندیهای مشتری را برآورده کنند . – دستیابی به رضایت مشتری – افزایش سهم بازار …