راهنمايي هايي براي كسب و كارهاي كوچك

راهنمايي هايي براي كسب و كارهاي كوچك اين استاندارد براي سازمان هايي با هر اندازه طراحي شده است . هر چند مشخص شده است كه منابع قابل تخصيص به ايجاد و نگهداري فرايند رسيدگي به شكايات در بسياري از كسب و كارهاي كوچكتر محدود است . اين پيوست ، حوزه …

سیستم مدیریت شکایات 1

سیستم مدیریت شکایات برای اطلاعات در مورد سیستم مدیریت شکایات متن زیر را مطالعه فرمایید. نحوه دريافت شكايات و پيشنهادات بصورت مستقيم : با توجه به اهميت امور رسيدگي به شكايات مشتركين از طريق ذيل شكايات و پيشنهادات مشتركين را دريافت مي دارد . مراجعه حضوري مشتری جهت شكايت يا پيشنهاد …