سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 در این متن اطلاعاتی در رابطه با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ارائه شده است: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001تنظیم کننده مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان در یک مجموعه میباشد. زمانیکه در یک …

‎سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایي

‎سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایي در این متن اطلاعاتی در رابطه با ‎سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایي ارائه شده است: ایزو 22000 استانداردی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی در زمینه ایمنی مواد غذایی ایجاد شده است. این مشتق کلی از ISO 9000 است. استاندارد بین المللی ISO 22000 …