سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 در این متن اطلاعاتی در رابطه با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ارائه شده است: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001تنظیم کننده مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان در یک مجموعه میباشد. زمانیکه در یک …