سیستم خوب یا انسان خوب

سیستم خوب یا انسان خوب چرا بجای تمرکز بر گزینش انسان های خوب ؛ باید بر ایجاد سیستم های خوب همت گماشت ؟ ♦تحويلدار بانك از نظر سلسله مراتب سازمانی بانک در پایین ترین رتبه قرار دارد،تقریبا ً تمامی دریافت و پرداختهای بانک توسط تحویلدار انجام میشود،به عبارتی پولهای بانک …