سیستمهای کنترل موجودی(ERP)

سیستمهای کنترل موجودی(ERP)      برنامه ريزي منابع مواد (MRP 2) : سيستم برنامه ريزي منابع مواد نرم افزاري است که براي مديريت يک فرآيند توليد بکار گرفته مي شود. هدف اين سيستم کاهش نقدينگي مورد نياز براي يک سازمان توليدکننده مي باشد. بدين ترتيب سود حاصل از سرمايه گذاري …