مدل آنالیز pestel

مدل آنالیز pestel     معنای PESTEL بسیار مهم است که معنای PESTEL را به درستی دریابیم و بدانیم که هر کدام از حروف آن، نماینده‌ی جنبه‌ی مهمی از محیطی است که کسب‌وکار شما در آن فعالیت می‌کند، PESTEL سرنام واژه‌های زیر است: P سیاسی (Political)؛ E اقتصادی (Economic)؛ S …