4 مورد بعدی در مورد سیاست کار

4 مورد بعدی در مورد سیاست کار     ۵. از موقعیت‌های شدیداً احساسی دوری کنید وقتی وارد بحثی می‌شوید که خیلی احساسی شده است و کم‌کم به مشاجره ختم می‌شود، هرچقدر هم تلاش کنید با سیاست رفتار کنید به در بسته خواهید خورد. سعی کنید در موقعیت دیگری حرف‌هایتان …