ویژگی ها و رفتارهای شخصیت سالم در سازمان

ویژگی ها و رفتارهای شخصیت سالم در سازمان (بخش دوم) ویژگی ها و رفتارهای شخصیت سالم در سازمان را در متن زیر مشاهده فرمایید:       کارکنان و مدیرانی که شخصیتی سالم دارند ویژگی ها و رفتارهای متمایزی دارند که نشان دهنده سلامت روانی و رفتاری انها است. در …