داشتن سکون شغلی

داشتن سکون شغلی متن زیر مطالبی را در مورد بحث داشتن سکون شغلی ارائه می نماید: سکون شغلی یا همان فلات شغلی به موانع ارتقای فرد در مسیر پیشرفت شغلی در یک سازمان مربوط میشود. سکون شغلی به سه دسته سکون ساختاری، محتوایی و شخصی تقسیم میشود: 1_سکون ساختاری: به …