مکث در بین کلمات و جملات باید به ۴ دلیل باشد

مکث در بین کلمات و جملات باید به ۴ دلیل باشد: مکث در بین کلمات و جملات باید به ۴ دلیل باشد دنبال بفرمایید: 1) سکوت فهمی: این سکوت بعد از اینکه جمله یا عبارت به پایان رسید اتفاق می افتد. برای اینکه مخاطبتان به فهم کلام برسد و به …