اثر مرکب

ده نکته از کتاب اثر مرکب ده نکته از کتاب اثر مرکب را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     1- سکه جادویی یک ریالی اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است. یعنی شما با …