شرح وظايف مدير بازرگاني در حيطه سيستم HACCP

 شرح وظايف مدير بازرگاني در حيطه سيستم HACCP   * سياست گذاري فروش و قرارداد محصولات * برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و كنترل كليه عمليات مرتبط با سيستم HACCP در واحد بازرگاني شامل: الف ) ارتباط با مشتريان و اطمينان از درك خواسته هاي مشتريان براي فروش محصولات …

مزاياي استقرار سيستم HACCP

مزاياي استقرار سيستم HACCP در این مقاله سعی بر ارائه توضیحاتی در مورد مزاياي استقرار سيستم HACCP داریم: HACCPكه سيستمي علمي است ، خطرات ويژه و اقدامهاي لازم براي كنترل آنها را ، به منظور حصول اطمينان از ايمني موادغذايي ، شناسايي مي‌كند . HACCP وسيله‌اي است براي ارزيابي خطرات و …