راز بقاء مدیران چهار فصل

راز بقاء مدیران چهار فصل راز بقاء مدیران چهار فصل را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     این یادداشت، مسئله راز بقاء مدیران در طول سالیان دراز را واکاوی می کند تا علاوه بر شفافیت و شناخت نحوه عملکرد مدیران چهار فصل، سرنخ‌های درمان این مسئله نیز هویدا گردد. …