مسئولیت سوابق کیفیت

مسئولیت مدیر تضمین کیفیت و دیگران در قبال سوابق کیفیت: در مورد مسئولیت سوابق کیفیت در متن ریر مطالب را بخوانید: نظارت بر كار مسئولين نگهداري سوابق مسئوليت كيفيت در مورد نحوه نگهداري سوابق ،استفاده از سوابق و از بين بردن آنها. 3-1-2)-اتخاذ تصميم براي اينكه سوابق كيفيت در اختيار مشتري …