سندرم رقابت براي بهترين بودن

سندرم رقابت براي بهترين بودن سندرم رقابت براي بهترين بودن را در متن زیر دنبال بفرمایید:     زماني كه از مديران سوال مي شود، استراتژي شركت شما چيست؟ با توجه به اينكه اغلب مديران معتقدند كه مفهوم استراتژي، تلاش براي بهترين بودن و شكست دادن رقيب است پاسخ مي …