طبقه بندی سنجه ها

طبقه بندی سنجه ها     برداشت از کتاب کپسول مدیریت استراتژیک در یک طبقه بندی سنجه ها را به دو دسته سنجه های ادراکی و سنجه های عملکردی تقسیم می کنند؛ سنجه های ادراکی و سنجه های عملکردی *سنجه های ادراکی سنجه هایی هستند که نتیجه سنجش ادراک انسانی …