سه سناریو جالب؛

سه سناریو جالب؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟ الف) حقوق دوستانت افزایش پیدا کند و حقوق تو ثابت بماند. ب) حقوق دوستانت ثابت بماند، حقوق تو هم همینطور. ج) میانگین حقوق دوستانت کاهش یابد، حقوق تو هم همینطور‌. اگر پاسخت گزینه ی الف است، نگران نباش، کاملا نرمال است: …