درماندگی آموخته شده

نظریه «درماندگی آموخته شده» (Learned Helplessness) چیست؟ ◊شاید نخستین جرقه‌های این نظریه هنگامی به ذهن سلیگمن جوان رسید که پدرش را در وضعیتی نه چندان مناسب می‌دید،پدر او با اینکه فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های معتبر و دارای مدرک کارشناسی ارشد بود،اما در بحبوحه بحران‌های داخلی آمریکا،خیال می‌کرد که تنها …