فرهنگ، استراتژی را به‌عنوان صبحانه می‌خورد

فرهنگ، استراتژی را به‌عنوان صبحانه می‌خورد   پیتر دارکر این گفتار معروف پیتر دارکر در توصیف نقش فرهنگ در اجرای استراتژی است. واقعیت این است که فرهنگ نه‌تنها استراتژی بلکه هر برنامه تحولی دیگر را که به مذاقش سازگار نباشد می‌بلعد، بدون توجه به فرهنگ سازمانی تدوین استراتژی آب در …