سلسله مراتب استراتژی

سلسله مراتب استراتژی شامل چه مواردی میشود؟ در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با سلسله مراتب استراتژی ارائه شده است: یکی از جنبه های مدیریت استراتژیک در سازمان تجاری چند بخشی، به سطح سازمانی ای که تا آن سطح موضوعات استراتژیک صادق هستند، می پردازد. معمولاً سطوح مختلف استراتژی شناسایی …