سكوت یعنی قدرت

سكوت یعنی قدرت سكوت یعنی قدرت با ما در متن زیر همراه باشید:   -وقتی در جایگاه مدیر ساکت هستيد مي توانيد آنچه را که گفتنش ضروري است برنامه ريزی کرده و از مهمل گويي پرهيز نمايید. و چون پرحرفي نمي کنيد مي توانيد گوش کنيد و -مطلبي را که …