گاردریل یا پوشش سطح

گاردریل یا پوشش سطح       شکاف در سطوح کار و سایر معابر قابل دسترسی توسط کارگران می بایست توسط گاردریل حفاظت شود و به پوشش های چوبی یا فلزی محکم شده باشند،در صورتی که پوشش های فلزی مورد استفاده قرار گیرند،می بایست کلیه بارهائی که ممکن است برآن …