سعه صدر سازماني

سعه صدر سازماني     ظرفيت سازماني (organizational capacity) مقوله اي است كه در ادبيات سازماني از آن سخن مي رود. گروهي آن را به مديريت و منابع وابسته مي دانند و برخي تا 17 مولفه را در آن دخالت مي دهند. چون نمي خواهم با آن ادبيات سخن بگويم …