سطوح استراتژی

سطوح استراتژی استراتژی ها، روش های کلی هستند که برای رسیدن به یک دیدگاه استفاده می شود. مهم نیست که در چه سطحی باشد، یک استراتژی به سوال “چگونگی” پاسخ می دهد. نتیجه مورد نظر چگونگی استفاده از روش های کلی حفاظتی برای رسیدن به دیدگاه مدنظر است. پنج پرسش …