مراحل رشد اخلاقی

مراحل رشد اخلاقی در انسان براساس نظریه کلبرگ قسمت اول ◊لارنس کلبرگ (Lawrence Kohl berg) یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی است که درباره رشد اخلاقی در انسان‌ها مطالعه کرده است،او معتقد است رشد اخلاق طی مراحلی که از قبل برنامه‌ریزی شده پیش می‌رود،یعنی این یک قاعده همگانی یا جهان‌شمول است و …