سیستم HACCP

سیستم HACCP       سیستم HACCP از آغاز بر مبنای شناسایی سیستماتیک خطرهای ویژه و تدابیر کنترلی برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی پایه گذاری شد،اندیشه ی ایجاد این سیستم از همکاری شرکت PILSBURY،مشاور و همکار سازمان ملی فضانوردی آمریکا NASA در یک پروژه ی مشترک متولد شد. فرمولاسیون …