آب های سطحی

آب های سطحی متن زیر در مورد آب های سطحی مطالبی را ارائه می نماید:     تالاب هاجویبارها و رودخانه ها به آسانی می توانند از راه پساب مدفوع حیوانات،کودهای حیوانی و یا سیستم های ناقص فاضلاب و همچنین بر اثر ورود حیوانات اهلی و وحشی به داخل آن …