سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را در متن زیر دنبال بفرمایید: مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود . به نحوی که افزایش بهره …