آیا مدیران عامل می‌توانند خود را با پیچیدگی‌های عصر جدید وفق دهند؟

آیا مدیران عامل می‌توانند خود را با پیچیدگی‌های عصر جدید وفق دهند؟     کارشناس فنی این که متخصص موضوعی یا کارشناس فنی باشید و رهبری مجموعه‌ای را در سطح ملی و جهانی بر عهده بگیرید موجب توسعه مهارت‌های رهبری و توانمندی‌ها خواهد شد اما هیچ مبحث و موضوعی نیست …