سرزنش کردن

سرزنش کردن متن زیر مطالبی را در مورد سرزنش کردن ارائه می نماید:   سرزنش رفتاری است که ما هنگامی انجام می دهیم که رفتار دیگری را تأیید نمی کنیم و می خواهیم او را متوجه کنیم که رفتارش چه پیامدی داشته است در واقع سرزنش کردن مقصر دانستن شخص …

کنترل بیرونی

کنترل بیرونی       ویلیام گلاسر مفهومی تحت عنوان کنترل بیرونی را معرفی کرده و مکرراً در آثارش از آن استفاده کرده است،او کنترل بیرونی را در هرگونه تلاش برای تحت فشار قرار دادن یا تغییر رفتار دیگری خلاصه می‌کند او همچنین کنترل بیرونی را مایه فلاکت و بدبختی …