سرزنش کردن

سرزنش کردن متن زیر مطالبی را در مورد سرزنش کردن ارائه می نماید:   سرزنش رفتاری است که ما هنگامی انجام می دهیم که رفتار دیگری را تأیید نمی کنیم و می خواهیم او را متوجه کنیم که رفتارش چه پیامدی داشته است در واقع سرزنش کردن مقصر دانستن شخص …

سرزنش کردن

سرزنش کردن متن زیر مطالبی را در مورد سرزنش کردن ارائه می نماید:   سرزنش رفتاری است که ما هنگامی انجام می دهیم که رفتار دیگری را تأیید نمی کنیم و می خواهیم او را متوجه کنیم که رفتارش چه پیامدی داشته است در واقع سرزنش کردن مقصر دانستن شخص …