مدلهای سرآمدی کسب و کار

EFQM اطلاعات در مورد مدلهای سرآمدی کسب و کار را در متن زیر مطالعه نمایید: در بین مدلهای سرآمدی کسب و کار مدل «بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت» یا EFQM, Eropean Foundation for Quality Management معروفترین مدل می‌باشد. مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه …