سخنی از جان ماکسول

سخنی از جان ماکسول سخنی از جان ماکسول را در متن زیر دنبال بفرمایید:   تحلیل : امروز باید گام شجاعانه بردارید تا فردا به اوج موفقیت دست یابید،بسیاری از ناکامی ها در زندگی یا کسب و کار به دلیل ترس و اقدام نکردن در کاری است که برای موفقیت …