آداب سخن گفتن

آداب سخن گفتن آداب سخن گفتن امری بسیار مهمی است در موفیت های بعدی…     شروع سخن گفتن به شیوه موفق در برابر جمع ، فقط زمانی ممکن است که پیامی برای گفتن داشته باشیم و بخواهیم پیام را به گوش دیگران برسانیم این امر بسیار حائز اهمیت است …