سخنرانی بداهه

سخنرانی بداهه       سه تکنیک برای ساخت سخنرانی بداهه وجود دارد: تکنیک PREP: ۱- یک نکته مرتبط با موضوع بداهه را عنوان می‌کنید (Point) ۲- توضیح یا دلیلی برای آن بیان می‌کنید (Reason) ۳- مثالی در ارتباط با موضوع و نکته خود می‌زنید (Example) ۴- دوباره نکته را …