نکات مهم یک اجرای مناسب

نکات مهم یک اجرای مناسب:       -یکی از مشکلات سخنرانان بخصوص سخنرانان تازه کار اضطراب قبل و یا در حین سخنرانی است. اشتباه نکنید. بقیه نیامده اند که در باره علم شما قضاوت کنند آمده اند چیزی یاد بگیرند مطمئن باشید که در جلسه سخنرانی، شما در مورد …