سحرخیزی از دید افراد موفق

سحرخیزی از دید افراد موفق     1. ماری بارا مدیرعامل جنرال موتورز مثل مدیرعامل اسبق، دنیل آکرسون، مدیر ارشد فعلی جنرال موتورز یک سحرخیز است،طبق پروفایلی در نیویورک تایمز، او به طور منظم ساعت 6 صبح در دفتر کارش بوده و هست و این سحرخیزی مربوط به قبل از …