مدیریت ناپلئونی

مدیریت ناپلئونی: بر اساس این سبک، بروز مسائل احساسی بین کارکنان و یا اقدامات خراج از عرف و وظایف ذینفعان بیرونی سازمان، مستلزم درنگ و تأمل بیشتر توسط مدیران است. چرا که گذر زمان به اشکال مختلفی ممکن است به پاک شدن این گونه مسائل یا حل آن توسط عوامل …