موج اینترنت

موج اینترنت اشیا در منازل  موج اینترنت اشیا در منازل را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊اینترنت اشیا زندگی و مشاغل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از عوامل اثرپذیر خانه‌های هوشمند هستند. این خانه ها قرار است در آینده با گجت‌هایی که به اینترنت و یکدیگر …