کارمندان ساکت و مدیریت آنها

کارمندان ساکت و مدیریت آنها کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و زندگی شخصی خود باشند،حتی بعضی از افراد وقتی تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام می دهند،ولی همچنان در پیشبرد کار گروهی …