5 راه آسان‌ برای افزایش تمرکز

5 راه آسان‌ برای افزایش تمرکز       هنگامی که از دایان سایویر، خبرنگار تلویزیون پرسیده شد راز موفقیتش چیست، او پاسخ داد: “من فکر می‌کنم یکی از درس‌هایی که آموخته‌ام این است که هیچ جایگزینی برای توجه کردن نیست.”ممکن است اکنون بگویید، “من با این امر موافق هستم، …